กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับคำว่า “อาคาร” ตามกฏหมายควบคุมอาคาร หมายความว่าอยางไร กฏหมายควบคุมอาคาร ได้นิยามความหมายของคำว่า “อาคาร” ไว้ดังนี้“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือ เข้าใช้สอยได้ และ […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ