กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร

คำว่า “อาคาร” ตามกฏหมายควบคุมอาคาร หมายความว่าอยางไร

กฏหมายควบคุมอาคาร ได้นิยามความหมายของคำว่า “อาคาร” ไว้ดังนี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือ เข้าใช้สอยได้ และ ยังหมายรวมถึง

(1) อัฒจันทร์ หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
กฏหมายควบคุมอาคาร

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อ หรือ ทางระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือ ประตู ที่สร้างติดต่อ หรือ ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคลทั่วไปใช้สอย
กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”
กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”


กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”
กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”

(3) ป้าย หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือ ตั้งป้าย ที่มีลักษณะดังนี้
  • ที่ติด หรือ ตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และ มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือ น้ำหนักทั้งโครงสร้าง เกิน 10 กิโลกรัม
  • ที่ติด หรือ ตั้งห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว มีระยะห่างจากที่สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และ มีความกว้างของป้าย เกิน 50 เซนติเมตร หรือ ยาวเกิน 1 เมตร หรือ เนื้อที่ของป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร หรือ มีน้ำหนักของป้าย หรือ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้น สำหรับติด หรือ ตั้งป้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างรวมกัน เกิน 10 กิโลกรัม หรือ ความสูง 10 เมตร ขึ้นไป หรือ ที่ติด หรือ ตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ สูง จากพื้นดิน เกิน 2.50 เมตร และ มีพื้นที่ของป้ายเกิน 1 ตารางเมตร หรือ มีน้ำหนักทั้งโครงสร้างรวมกัน เกิน 10 กิโลกรัม
กฏหมายควบคุมอาคาร

(4) พื้นที่ หรือ สิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออก สำหรับอาคารบางประเภท เช่น โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่เป็นต้น

กฏหมายควบคุมอาคาร

อาคาร หรือ สิ่งที่ก่อสร้างทั้งหมด ที่กล่าวมา หากจะดำเนินการ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือ เปลี่ยนการใช้ ต้องขออนุญาต หรือ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ

ที่มา : กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สนใจเช่าโกดัง หรือ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า
โทร.087-892-3220
Line ID : @kodanghappy
YouTube : โกดังเพื่อเช่า & โกดังพื่อสร้าง
www.kodanghappy.com
www.kodanghappyforrent.com


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *